Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język ukraiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-JU3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język ukraiński
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu A2 ESOKJ

Pełny opis:

Kurs ma na celu nauczyć studentów komunikować się w języku ukraińskim na poziomie podstawowym, przygotować do korzystania z ukrainojęzycznych źródeł w zakresie studiowanego kierunku (teologia), przygotować do posługiwania się językiem ukraińskim w środowisku zawodowym

Kurs umożliwia uzyskanie kompetencji językowych A2 ESOKJ z zakresu:

- czytania i rozumienia prostych tekstów w języku ukraińskim

- rozumienia i formułowanie wypowiedzi ustnych dotyczących życia codziennego

- pisania

Literatura:

Збірник вправ та текстів з української мови для іноземних студентів. ХДУХТ 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA: po ukończeniu kursu absolwent:

K1_W 04 zna podstawową terminologię teologiczną w języku Ukraińskim

K1_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 potrafi wyszukiwać proste informacje z różnych źródeł pomocniczych - pisanych i elektronicznych

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności z zakresu znajomości języka ukraińskiego, wykorzystując przy tym różne źródła i technologie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomości języka ukraińskiego

K1_K02 uznaje znaczenie znajomości języków tradycji teologicznych

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

aktywność na zajęciach (K1_U01, K1_K02,K1_K01

K1_W 04; )

sprawdzenie prac domowych (K1_U10, K1_U01

zaliczenie sprawdzianów pisemnych/kolokwia (K1_W04)

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

0,5 punkt-15 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta i test końcowy

Semestr kończy się Zaliczeniem na ocenę. Na ocenę końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach

20% - zaliczenie sprawdzianów pisemnych/kolokwia

40% - pisemny test końcowy

Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu A2 ESOKJ

Pełny opis:

Kurs umożliwia uzyskanie kompetencji z zakresu:

- czytania i rozumienia tekstów prostych

- rozumienia krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych

- pisania

- formułowanie wypowiedzi ustnych dotyczących życia codziennego

Zajęcia służą kształceniu kompetencji

komunikacyjnych dla potrzeb nieformalnych z

wykorzystaniem słownictwa podstawowego na poziomie A2 według ESOKJ

Literatura:

Literatura podstawowa:

О.Палінська. Крок 2, МІОК, 2020

Збірник вправ та текстів з української мови для іноземних студентів. ХДУХТ 2015

СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ https://pidru4niki.com/13340203/religiyeznavstvo/slovnik_religiyeznavchih_terminiv

Михайло Петрович.Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів. Львів. 2005

Literatura dodatkowa

S.Delura. Z Ukraińskim na "ty", Uniwersytet Warszawski, 2020

Контрольні роботи з української мови як іноземної

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu A2 ESOKJ

Pełny opis:

Kurs umożliwia uzyskanie kompetencji z zakresu:

- czytania i rozumienia tekstów prostych

- rozumienia krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych

- pisania

- formułowanie wypowiedzi ustnych dotyczących życia codziennego

Zajęcia służą kształceniu kompetencji

komunikacyjnych dla potrzeb nieformalnych z

wykorzystaniem słownictwa podstawowego na poziomie A2 według ESOKJ

Literatura:

Literatura podstawowa:

О.Палінська. Крок 2, МІОК, 2020

Збірник вправ та текстів з української мови для іноземних студентів. ХДУХТ 2015

СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ https://pidru4niki.com/13340203/religiyeznavstvo/slovnik_religiyeznavchih_terminiv

Михайло Петрович.Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів. Львів. 2005

Literatura dodatkowa

S.Delura. Z Ukraińskim na "ty", Uniwersytet Warszawski, 2020

Контрольні роботи з української мови як іноземної

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)