Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia chrześcijańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-ACH3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archeologia chrześcijańska
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem i zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią sztuki z zakresu archeologii chrześcijańskiej (okresu staro-chrześcijańskiego, bizantyjskiego, sztuką Europy zachodniej oraz sztuką cerkiewną).

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z początkami sztuki chrześcijańskiej (okres katakumbowy do IV wieku); genezą świątyni chrześcijańskiej i różnymi jej formami architektonicznymi w późniejszym okresie; sztuką bizantyjską; okresem rozwoju mozaiki i malarstwa w IV i VI wieku; problematyką ikonoklastyczną i dalszym rozwojem architektury i sztuki obrazowej w okresie renesansu macedońskiego (IX-X w.); Komnenów (X-XII w) i na renesansie paleologicznym kończąc (XIII-XV w).

Program uwzględnia również sztukę krajów słowiańskich, szczególnie Rusi i jej zabytków malarstwa bizantyńskiego oraz architektury cerkiewnej na terenie Polski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

F.W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1988;

N.W. Pokrowski, Archeologia w związku z historią sztuki kościelnej, Warszawa 1930;

E. Jastrzębska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1998;

N.W. Ałpatow, O sztuce ruskiej i rosyjskiej, Warszawa 1975;

N.W. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1968;

F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce. Wieki średnie, Kraków 1925;

R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995;

T. Kostyrko, Sztuka – przedmiot i źródło poznania, PWN Warszawa 1977.

Literatura uzupełniająca

L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań 1993;

F. Stopniak, Powstanie sztuki chrześcijańskiej, STV 12: 1974;

Dąb-Kalinowska, Ikony i obrazy, Warszawa 2000;

J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994;

M. Skowroński, Cerkwie bieszczadzkie, Nowy Sącz 2001;

A. Maśliński, Architektura antyku w interpretacji baroku, Lublin 1962.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W01 ma podstawową znajomość nurtów w teologii historycznej i archeologii

zna i rozumie elementy pracy źródłoznawczej, w tym krytyki źródeł, w tym zabytków architektury chrześcijańskiej, piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego oraz ich wpływu na historię sztuki;

K1_W03 zna terminologię badań historycznych, literackich, historii sztuki i religioznawczych na poziomie podstawowym

zna terminologię z zakresu badań nad historią Kościoła, w tym historią sztuki kościelnej, na poziomie zaawansowanym

K1_W04 zna podstawową terminologię teologiczną i źródłową w językach obcych (szczególnie rosyjskim, angielskim, wybrane elementy w j. greckim), w tym w odniesieniu do sztuki starochrześcijańskiej;

K1_W08 ma podstawową wiedzę o narzędziach badań archeologicznych i interpretacji obiektów archeologicznych, w tym od strony teologicznej i historyczno-praktycznej

K1_W11 dostrzega wpływ idei teologicznych i kulturowych na historię sztuki zarówno w pierwszym, jak i drugim tysiącleciu historii Kościoła

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz krytycznie je oceniać

K1_U03 formułuje propozycje interpretacji źródeł z zakresu teologii historycznej i archeologii

K1_U05 potrafi precyzyjne formułować w mowie i piśmie interpretacje tekstów źródłowych oraz stawiać złożone tezy z zakresu teologii historycznej i archeologii

K1_U06 potrafi przygotować i wygłosić wystąpienie z zakresu teologii historycznej i archeologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K02 interesuje się nowatorskimi koncepcjami z zakresu teologii historycznej i archeologii, jest otwarty na nowości w tym zakresie, nie ocenia przedwcześnie „nietradycyjnych” poglądów

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalna dwukrotna absencja na zajęciach).

Obecność studenta na zajęciach oraz pozytywna ocena z ustnej odpowiedzi z określonego zakresu programu jest warunkiem zaliczenia z przedmiotu na pierwszy semestr.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)