Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język grecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-T-JG2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język grecki
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (starożytne)
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język grecki WT-S1-T-JG1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kontynuacja systematycznego wykładu gramatyki greckiej, który obejmuje podstawy fleksji imiennej i czasownikowej oraz składni. Student pogłębia umiejętność pisania i czytania tekstów Pisma Świętego w języku greckim, analizy gramatycznej, przekładu, poznaje słownictwo Nowego Testamentu.

Pełny opis:

- Indicativus futuri activi et medii

- Indicativus futuri ειμι

- Liczebniki wielorakie

- Indicativus aoristi I i II (tematyczny) activi et medii

- Odmiana rzeczowników deklinacji III o tematach zakończonych na ντ i rodzaju nijakiego zakończonych na τ

- Kraza

- Indicativus aoristi I passivi

- Indicativus futuri I passivi

- Składnia genetivus partitivus

- Odmiana zaimka pytajnego i niekoreślonego

- Odmiana zaimka zwrotnego

- Participium: praesentis, aoristi I i II, futuri activi et medii

- Składnia genetivus absolutus

- Odmiana rzeczowników: ο πατηρ, ο ανηρ, η γυνη

- Tworzenie przysłówków

- Participium praesentis, aoristi, futuri passivi

- Odmiana przymiotnika πας, πασα, παν

- Odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji III r. nijakiego o tematach zakończonych na &ες

- Imperativus aoristi I i II activi, medii et passivi

- Infinitivus aoristi, futuri, activi, medii et passivi

- Odmiana rzeczowników deklinacji III zakończonych na -ευς

- Odmiana przymiotników zakończonych na -υς -εια -υ

- Odmiana rzeczowników deklinacji III o tematach zakończonych na υ

- Odmiana przymiotników μεγας, πολυς

- Odmiana rzeczowników deklinacji III o tematach zakończonych na -ι- i -υ-

- Tematowe stopniowanie przymiotników

- Stopniowanie przysłówków

- Składnia genetivus comprativus

- Pierwiastkowe i supletywne stopniowanie przymiotników

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podręcznik: Ostapczuk, J., Język grecki Nowego Testamentu, część I, Warszawa 2006;

- Auerbach M., Golias M., Gramatyka grecka, wydanie IV, Warszawa 1985.

Literatura uzupełniająca:

- Kalikowski S., Ελληνιστι ειδεναι Język grecki – podręcznik dla studentów teologii, Warszawa 2012;

- Piwowar A. ks., Greka Nowego Testamentu, Gramatyka, Kielce 2010;

- Rosłoń J.W., Gramatyka języka greckiego oparta na tekstach Starego, a zwłaszcza Nowego Testamentu dla studentów biblistyki i nauk pokrewnych, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W04 zna terminologię pochodzącą z tekstów charakterystycznych dla Pisma Świętego w języku greckim dla różnych tradycji teologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U02 dobierając odpowiednie metody badawcze, potrafi samodzielnie dokonać wstępnej interpretacji tekstów w języku greckim

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności z zakresu znajomości języka greckiego, wykorzystując przy tym różne źródła i technologie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomości języka greckiego

K1_K06 rozumie na czym polega znaczenie tekstów greckich dla polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- kolokwium pisemne: K1_U02, K1_K01,

- kolokwium ustne: K1_W04, K1_U10, K1_K06,

- aktywność w trakcie ćwiczeń: K1_U02, K1_K01, K1_K06.

Kryteria oceniania i udzielania zaliczeń:

- Zaliczenie wykładu na podstawie obecności.

- Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności w trakcie ćwiczeń, dwóch zapowiedzianych kolokwiów pisemnych i końcowego kolokwium ustnego.

- Dopuszczalne są po dwie nieobecności dla ćwiczeń i wykładów. Pozostałe należy usprawiedliwić (usprawiedliwienie lekarskie, sądowe lub z uczelni).

- Z każdego kolokwium można uzyskać max 10 pkt. Konieczne jest uzyskanie min. 11 pkt. z dwóch kolokwiów.

- Zasady oceniania kolokwiów:

1-5 pkt - ocena 2;

6-7 pkt - ocena 3;

7-8 pkt - ocena 4;

9-10 pkt - ocena 5.

- Ocena z kolokwium ustnego wystawiana jest na podstawie odpowiedzi na trzy wybrane zagadnienia (dwa dotyczące gramatyki języka greckiego oraz jedno analizy gramatycznej wybranego wersetu z Nowego Testamentu i jego tłumaczenia).

- Zasady oceniania na kolokwium ustnym:

ocena 2: brak podstawowej wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

ocena 3: zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

ocena 4: gruntowna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

ocena 5: pogłębiona i poszerzona w wyniku własnych studiów i poszukiwań badawczych wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku cyklu (tzn. semestru) zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ostapczuk, Jerzy Pawluczuk
Prowadzący grup: Jerzy Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)