Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Model edukacji religijnej w szkole współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-P-22L-Mew-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Model edukacji religijnej w szkole współczesnej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem podstawowym zajęć jest ukazanie roli edukacji religijnej i znaczenia wiary w procesie dydaktyczno- wychowawczym młodzieży w szkole współczesnej

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest ukazanie znaczenia edukacji religijnej w zakresie działań edukacyjno- wychowawczych. Próba definicji wiary i jej wpływu na kształtowanie postaw uczniów. Wiara jako cnota chrześcijańska. Wiara a człowiek. Wiara w Starym i Nowym Testamencie. Kontekst społeczno-kulturowy. Kontekst eklezjalny i metodologiczny. Cele edukacji religijnej z perspektywy nauki. Wiara a nauka. Wiara a wychowanie. Integralność nauczania i wychowania. Edukacyjno-wychowawcza rola nauczyciela i ucznia. Osobisty przykład nauczyciela. Rola rodziców w procesie wychowania. Współdziałanie środowiskowe w zakresie nauczania i wychowania młodzieży.

Powrót religii do szkół. Edukacja religijna w szkole po roku 1990. Nauczanie religii w szkołach publicznych. Edukacja religijna na kolejnych etapach kształcenia. System kształcenia i doskonalenia nauczycieli religii. Nadzór pedagogiczny i doradztwo metodyczne.

Reforma systemu edukacji w roku 2017. Ustawodawstwo dotyczące reformy systemu oświaty. Ustrój szkolny – organizacja szkół i placówek edukacyjnych; zakres kompetencji; sposób kształcenia wychowania i opieki w oparciu o aktualne prawo oświatowe. Karta nauczyciela. Znowelizowana „Podstawa programowa i program nauczania religii”. Obudowa programu nauczania. Odpowiedzialność Kościoła związana z merytoryczną płaszczyzną nauczania religii. Prawa, obowiązki i kompetencje dyrektorów szkół w zakresie nauczania religii.

Literatura:

Biblia Tysiąclecia Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, 2003

Znowelizowana ustawa Prawo Oświatowe, po zmianach z 16 października 2019r. wyd. eMPI, Poznań 2019

L. Busłowska, Prawosławna myśl pedagogiczna, aksjomat wiary w szkolnym systemie nauczania religii PAKP po roku 1990, Hajnówka 2012;

Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2019;

Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla szkoły branżowej I i II stopnia (dla absolwentów gimnazjum) wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2019;

XXV lat nauczania religii prawosławnej w szkole, praca zbiorowa, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2015;

A. Osipow, Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy, Warszawa 2011;

J. Kubin, Kultura intelektualna, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie obecności podczas zajęć (60%) prezentacja kilkustronicowej pracy pisemnej na określony temat w ustalonym terminie (40%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)