Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S2-WETP-SM4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć seminaryjnych jest analiza najważniejszych zagadnień - zarówno merytorycznych, jak i metodologicznych - związanych z procesem zakończenia przez studentów prac magisterskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest asystowanie studentom podczas kończenia prac związanych z pisaniem pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Część zajęć jest przeznaczona dla wszystkich uczestników seminarium, część - ma charakter rozmów indywidualnych promotora ze studentami.

Zajęcia skoncentrowane są przede wszystkim na następujących zagadnieniach:

1. Doskonalenia opisu konkretyzacja indywidualnych projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru właściwych prezentacji wyników i technik oraz narzędzi badawczych

2. Dyskusja nad opracowanymi już fragmentami części teoretycznej pracy magisterskiej

3. Refleksja nad analizą i interpretacją uzyskanych wyników badań

4. Korekta niedociągnięć tekstu pracy pod względem formalnym (przypisy, bibliografia, tabele i wykresy, spis treści).

Literatura:

1. M. Węglińska (2007). Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

2. J.W. Creswell (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego.

3. Gutek G., Filozofia dla pedagogów, GWP, Gdańsk 2007.

4. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna, Wyd. IMPULS, Kraków.

Seria wydawnicze:

5. Kultura szkoły. Wydawnictwo: Warszawa, Wolters Kluwer.

6. Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki. Wydawnictwo: IMPULS, Kraków.

Dodatkowa literatura związana jest z problematyką prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

w zakresie WIEDZY:

1. PED2A_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych P7U_W P7S_WG

2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze i

hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki P7U_U P7S_UW

3. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, w tym z osobami niebędącymi

specjalistami w danej dziedzinie oraz do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i uczestnictwa w

grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne P7U_K 7S_KO

EFEKTY UCZENIA SIĘ przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach II

1 w zakresie WIEDZY zna i rozumie:

NAU2A_W04 zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji P7U_W P7SW_K

2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi:

NAU2A_U03 rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny

rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym P7U_U P7S_UO

3. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do:

NAU2A_K05 projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji P7U_K P7S_KR

Metody ich weryfikacji: bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, prezentacja multimedialna na temat pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1,0 ECTS – udział na seminariach

9,0 ECTS – przedstawienie kompletniej wersji pracy.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA: Dyskusja na temat pracy z promotorem, prezentacja multimedialna.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest przedstawienie promotorowi pełnego, ukończonego tekstu pracy magisterskiej oraz prezentacji multimedialnej związanej z tą pracą.

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest korespondencja mailowa za pomocą maili zgodnych z USOS w domenie chat.edu.pl prowadzonej przez uczelnię.

Zajęcia prowadzone są za pomocą komunikatora internetowego zgodnie z planem zajęć określonym przed wprowadzeniem trybu zdalnego.

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania: TEAMS, ZOOM w poniedziałki w godzinach 17:00-19:00.

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams lub za pomocą innego narzędzia – ZOOM.

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób:

• w trybie regularnym, na terenie kampusu uczelnianego, w postaci zaliczenia/egzaminu ustnego lub pisemnego, określonego przez prowadzącego przedmiot, przy zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa związanego z zachowaniem rygorów sanitarnych w okresie epidemii

• w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych TEAMS, ZOOM oraz korespondencji mailowej za pomocą adresów zgodnych z USOS w domenie chat.edu.pl prowadzonej przez uczelnię. W przypadku seminarium dyplomowego na podstawie przesyłanych części pracy dyplomowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)