Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S2-WETP-SM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć seminaryjnych jest przeanalizowanie najważniejszych zagadnień - zarówno merytorycznych, jak i metodologicznych - związanych z procesem przygotowywania przez studentów prac magisterskich.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć seminaryjnych jest przeanalizowanie najważniejszych zagadnień - zarówno merytorycznych, jak i metodologicznych - związanych z procesem przygotowywania przez studentów prac magisterskich.

Celem seminarium jest również asystowanie studentom podczas pisania pracy magisterskiej. Podstawą seminarium jest indywidualna praca ze studentami tak, by przekazywane treści oraz rekomendowane lektury odpowiadały zróżnicowanej tematyce badawczej i zainteresowaniom poszczególnych studentów.

Pełny opis:

Część zajęć będzie przeznaczona dla wszystkich uczestników seminarium, część - będzie miała charakter rozmów indywidualnych promotora ze studentami.

Podczas zajęć praca skontrowana będzie przede wszystkim na następujących zagadnieniach:

1. Doprecyzowanie i konkretyzacja indywidualnych projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru właściwych metod/technik i narzędzi badawczych.

2. Dyskusja nad opracowanymi już fragmentami części teoretycznej pracy magisterskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanej literatury i jej ewentualnej aktualizacji.

3. Namysł nad właściwą analizą i interpretacją uzyskanych wyników badań

4. Doskonalenie przygotowywanego tekstu pracy pod względem formalnym (przypisy, bibliografia, tabele i wykresy, spis treści).

Literatura:

1. M. Węglińska (2007). Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

2. J.W. Creswell (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Gutek G., Filozofia dla pedagogów, GWP, Gdańsk 2007.

4. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna, Wyd. IMPULS, Kraków.

Literatura uzupełniająca

Seria wydawnicze:

Kultura szkoły. Wydawnictwo: Warszawa, Wolters Kluwer.

Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki. Wydawnictwo: IMPULS, Kraków Literatura związana jest z problematyką prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

1. w zakresie WIEDZY:

PED 2A_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść

metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) P7U_W P7S_WG

2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz

przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych P7U_U P7S_UW

3. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, w tym z osobami niebędącymi

specjalistami w danej dziedzinie oraz do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne P7S_KO

EFEKTY UCZENIA SIĘ przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach II

w zakresie WIEDZY zna i rozumie:

1. NAU2A_W01 współczesne tendencje filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i

procesów w nich zachodzących P7U_W P7S_WG

2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi:

NAU2A_U01 obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów P7U_U P7S_UW

3. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do:

NAU2A_K03 podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej P7U_K P7S_KO

Metody ich weryfikacji: bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, koncepcja prezentacji multimedialnej na wybrany temat własnej pracy, tekst pracy.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1,0 ECTS – czytanie wskazanej literatury

1,0 ECTS – wykonanie korekty pracy w zakresach wskazanych przez wykładowcę .

METODY I KRYTERIA OCENIANIA: Dyskusja z prowadzącym na temat uwag dotyczących pracy.

Obecność na konsultacjach odbywających się zgodnie z indywidualnie ustalanymi harmonogramami pracy.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania zaliczenia seminarium jest przedstawienie promotorowi ukończonych fragmentów tekstu pracy magisterskiej.

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa:

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego (ze zdalnego na stacjonarny przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego)

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest aplikacja Teams.

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams oraz w USOS).

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w aplikacji Teams

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)