Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S1-PS-KIPS4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami skutecznego komunikowania się, oraz ukazanie korzyści płynących z prawidłowo przebiegających aktów komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach zawodowych pracownika socjalnego oraz kształtowanie praktycznych umiejętności komunikowania się w kontekście występujących barier komunikacyjnych oraz trudnych w kontaktach typach rozmówców.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcje zajęć omówiene będą podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, specyfika i znaczenie werbalnego i niewerbalnego komunikowania się międzyludzkiego. Omawiane będą także style i strategie komunikowania interpersonalnego.

W ramach ćwiczeń studenci zapoznani zostaną z problematyką możliwych zaburzeń w komunikacji wynikających z różnych barier oraz toksyczności rozmówców. Szczególna uwaga bedzie zwrócona na na rodzaje i znaczenie poszczególnych elementów mowy ciała w praktyce komunikacyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej mają za zadanie przybliżyć studentom złożoność procesu interakcji społecznych oraz umożliwić wypracowanie właściwych procedur prowadzenia skutecznego dialogu z innymi.Problematyka relacji międzyludzkich osadzona będzie ze względu na wyróżniane przez autorów opracowań określone konteksty.

Na komunikację interpersonalną wpływają wg Nęckiego i Awdiejewa cztery konteksty. Kontekst semantyczny to wszystkie akty komunikacji poprzedzające lub współistniejące z aktem komunikacji, który podlega badaniu; ważne jest tutaj uwzględnienie oprócz komunikacji werbalnej (słownej), także niewerbalnej (np. ruch ciała, gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos oraz sposób wykorzystywania czasu i miejsca w komunikowaniu się..); ta ostatnia ujawnia lepiej nieświadome postawy partnerów komunikacji. Kontekst interpersonalny to relacje, jakie łączą partnerów komunikacji; chodzi tu przede wszystkim o ich wzajemne nastawienie emocjonalne oraz panujące między nimi relacje władzy i podporządkowania (np. rodzic i dziecko). Kontekst zadaniowy to aktywności, w które uwikłana jest komunikacja (np. praca, handel, walka, nauczanie, zabawa itd.). Kontekst kulturowy to wspólnota doświadczeń pozajęzykowych komunikujących się osób bądź jej brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa, 1991.

- Aronson E., Psychologia społeczna-serce i umysł, Warszawa 1997.

- Eicher J., Sztuka komunikowania, Łódź 1995. -

- Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdansk 2003.

- Hall E. T., Ukryty wymiar, Warszawa 2003.

- Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Warszawa 1996

- Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca:

- Glass L., Toksyczni ludzie, Poznań 2001.- Pease A., Język ciała - jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Kraków 1992.

- Thiel E., Mowa ciała, Wrocław 1995.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY:

PS_W04 - posiada zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspektach: biologicznym, psychologicznym i społecznym P6U-W / P6S_WG

PS_W05 - posiada zaawansowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach P6U_W / P6S_WG

PS_W06 - posiada zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach P6U_W / P6S_WG / P6S_WK

PS_W07 - posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń (także w języku angielskim) P6U_W / P6S_WG

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PS_U02 - potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań P6U_U / P6S_UW

PS_U03 - potrafi posługiwać się zaawansowanymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pomocowej P6U_U / P6S_UW

PS_U07

posiada zaawansowane umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów P6U_U / P6S_UK

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PS_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia P6U_K / P6S_KK

PS_K04 - ma przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej P6U_K /

P6S_KR

PS_K05 - dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki P6U_K / P6S_KR

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

- bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, opracowania pisemne, aktywność, itp.),

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Sposoby weryfikacji modułowych efektów uczenia się są określone w sylabusach przedmiotowych. Sylabus precyzuje warunki zaliczenia przedmiotu/modułu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym poprzez platformę Teams obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 25% - (0,5p.ETSC) Praca indywidualna - czytanie wskazanej literatury,opracowania pisemne na zadany temat - 50% (1p.ETSC) Końcowe kolokwium pisemne 25% (0,5p.ETSC)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium ustne oraz insenizacja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)