Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S1-PRiM-WPO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są szerokiej prezentacji zagadnień z zakresu pedagogiki opieki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów stanowiących podstawę pracy opiekuńczej. Do celów bardziej szczegółowych należy: zapoznanie z historią opieki nad dzieckiem, przedstawicielami pedagogiki opiekuńczej i ich systemami wychowania, podstawowymi pojęciami pedagogiki opieki.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są szerokiej prezentacji zagadnień z zakresu pedagogiki opieki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów stanowiących podstawę pracy opiekuńczej. Treści szczegółowe:miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk; zarys historii opieki nad dzieckiem; teoretycy i praktycy pedagogiki opieki (wybrani prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej); opieka: zakres, kategorie, struktura.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2009.

Dąbrowski Z., Kulpiński L., Pedagogika opiekuńcza, historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2002.

Pedagogika opiekuńcza, przeszłość – teraźniejszość - przyszłość, red. E. Jundził, I. Pawłowska, Gdańsk 2008.

Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, red. A. Olubiński, Toruń 2002.

Literatura uzupełniająca:

Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa

Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, red. M. Heine, G. Gajewska, Zielona Góra 1999.

Węgierski Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń 2006.

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T.1-2 Olsztyn 2000.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PED2A_W01 zna w zaawansowanym stopniu terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym, P6U_W,P6S_WG

NAU2AR_W01 zna i rozumie w sposób zaawansowany, podstawy pedagogiki opiekuńczej: definicje, pojęcia, zakresy, rys historyczny, przedstawicieli pedagogiki opiekuńczej – twórców i ich dzieła, P6U_W, P6S_WK

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych

problemów opiekuńczo-wychowawczych, P6U_W, P6S_WG

NAU 2 AR_U0 3 potrafi intepretować problemy opiekuńcze w instytucjach, placówkach oświatowych i ośrodkach o charakterze resocjalizacyjno -wychowawczym;P6 U_U, P6 S_UO.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K06 jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, P6U_K, P6S_KR

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się::

-bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

-kolokwium końcowe pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 0,5 ECTS – 15 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS - czytanie wskazanej literatury, 1 ECTS – kolokwium na e-ChAT na ostatnich zajęciach.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Nauczanie frontalne, dyskusja, prezentacja multimedialna.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe należy usprawiedliwić).

Ocena kolokwium na e-ChAT: 60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)