Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S1-P-WS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku PS ( 1. semestr)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku WEA ( 1. semestr)
Przedmioty obowiązkowe i lektoraty dla I roku PRiM ( 1. semestr)
Przedmioty obowiązkowe i lektoraty dla I roku WEPO ( 1. semestr)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student powinien:

• posiąść podstawową wiedzę z zakresu socjologii ogólnej,

• opanować umiejętności operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej,

• posiąść umiejętność dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych,

• posiąść umiejętność odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne,

• rozumieć znaczenie i wagę wiedzy i umiejętności społecznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu socjologii ogólnej. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi umiejętnościami operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej, dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych, odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność rozumienia znaczenia i wagi wiedzy i umiejętności społecznych związanych z obszarem badań socjologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań, 1998.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2017.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 1983.

Czykwin E., Stygmat społeczny, PWN Warszawa, 2007.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia zróżnicowanie PWN,, Warszawa 2010.

Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty kształcenia:

K_W01 zna podstawową terminologię używaną w socjologii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk społecznych oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

K_U01 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii w celu analizowania i interpretowania zjawisk społecznych

K_U02 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w tym przede wszystkim socjologii dla interpretacji motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

K_U03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_K01 docenia znaczenie nauk społecznych w tym socjologii dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne w szkole i instytucjach pozaszkolnych odnoszących swą działalność do środowisk zróżnicowanych językowo i kulturowo i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny, merytoryczny udział w zajęciach i zaliczenie kolokwium na koniec semestru. Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ocen z kolokwiów z obu semestrów.

Obecność na zajęciach obowiązkowa:

- dopuszczalne są dwie nieobecności,

- trzecia nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia,

- czwarta nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o jeden stopień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student powinien:

• posiąść podstawową wiedzę z zakresu socjologii ogólnej,

• opanować umiejętności operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej,

• posiąść umiejętność dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych,

• posiąść umiejętność odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne,

• rozumieć znaczenie i wagę wiedzy i umiejętności społecznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu socjologii ogólnej. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi umiejętnościami operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej, dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych, odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność rozumienia znaczenia i wagi wiedzy i umiejętności społecznych związanych z obszarem badań socjologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań, 1998.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2017.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 1983.

Czykwin E., Stygmat społeczny, PWN Warszawa, 2007.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia zróżnicowanie PWN,, Warszawa 2010.

Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.