Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badawcze w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-MBNS6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badawcze w naukach społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w badaniach socjologicznych, etapami procesu badawczego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Wiedza naukowa a wiedza potoczna,

2. Charakterystyka procesu badawczego (etapy projektu badawczego).

3. Konceptualizacja: pojęcia, definicje.

4. Operacjonalizacja: definicje operacyjne i wskaźniki,

5. Złożone narzędzia pomiarowe: indeksy i skal

6. Metody ilościowe w badaniach socjologicznych. Badania sondażowe: wywiad kwestionariuszowy i ankieta

7. Konstruowanie narzędzi do ilościowych badań społecznych: struktura narzędzia i rodzaje pytań kwestionariuszowych

8. Jakościowe badania społeczne. Obserwacja, wywiad pogłębiony i zogniskowany wywiad grupowy

9. Dobór próby badawcze: losowy i nielosowy

10. Badania socjometryczne i badania eksperymentalne

11. Opracowanie materiału empirycznego: instrukcja kodowa, plan analizy

12. Analiza treści i analiza zawartości

13. Podstawy analizy danych

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Frankfort-Nachmias Ch.; Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

Hammersley M., Atkinson P., Metody badan terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000

Skonieczny T., Metody badań rzeczywistości społecznej, WSP, Słupsk 1996

Sawiński Z., Sztabiński P., Sztabiński F., Podręcznik ankietera, SMG/KRC, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych, WUJ, Kraków 2013

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Yin R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych, WUJ, Kraków 2014

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiar postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996

Makowska M. (red.), Analiza danych zastanych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Pink S., Etnografia wizualna, WUJ, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K.W2. strukturę procesu badawczego w kontekście przyjętej strategii badań naukowych (strategie ilościowe, jakościowe i mieszane); pojęcie projektu badawczego, etapy badań naukowych, kryteria wyboru strategii badawczej, cele badań naukowych, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i związki między zmiennymi, konceptualizację, operacjonalizację zmiennych, zasady tworzenia ram pojęciowych badania naukowego, strategie i techniki doboru próby badawczej, definiowanie przypadku badawczego, specyfikę badań w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rodzaje i typy badań (opisowe, diagnostyczne, wyjaśniające, weryfikacyjne, projektujące, porównawcze, eksperymentalne i quasi- -eksperymentalne, sondażowe – metody indeksacji, pomiaru i rodzaje skal pomiarowych, oraz badania: ewaluacyjne, panelowe, socjometryczne, porównawcze, terenowe, etnograficzne, performatywne, biograficzne, netnografia; metody gromadzenia i analizy danych); narzędzia badawcze – konstruowanie kwestionariuszy, skal pomiarowych i testów pedagogicznych, arkuszy obserwacji, narzędzi socjometrycznych; zasady tworzenia scenariuszy badawczych i dyspozycji do badań jakościowych;

K.W4. zasady opracowywania wyników i raportu z badań naukowych; sposoby prezentacji wyników badań, zasady przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych; warsztat pisarski, style i gatunki, język i sposób narracji;

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K.U1. zaprojektować proces badań oraz umiejętnie dobrać narzędzia badawcze;

K.U2. zebrać dane adekwatne do postawionego problemu badawczego;

K.U3. poprawnie przeprowadzić analizę danych;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

K.K1. rzetelnego sprawozdania wyników swoich badań;

K.K2. przestrzegania zasad rzetelności intelektualnej i reguł własności intelektualnej;

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

1 ECTS - 30 godzin - przygotowanie do egzaminu

1 ECTS - 30 godzin - czytanie literatury i przygotowanie do zajęć

1 ECTS - 30 godzin - przygotowanie prac cząstkowych

Obecność na zajęciach obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego) oraz wykonanie wszystkich prac cząstkowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)