Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSK-POWW3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: warsztaty
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej: warsztaty umożliwią studentom wzbogacenie kompetencji interpersonalnych, wypracowanie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, podejmowania kreatywnych działań na rzecz integracji grupy wychowanków, wzmacniania ich kompetencji społecznych, kreatywności i samodzielności.

Pełny opis:

Zajęcia z Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej: warsztaty umożliwią studentom wzbogacenie kompetencji interpersonalnych. Warsztaty mają również na celu wypracowanie u studentów umiejętności identyfikowania problemów wychowawczych wśród dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i opiekuńczych i podejmowania prób konstruktywnego ich rozwiązywania. Podczas zajęć warsztatowych studenci mają możliwość poznawania i samodzielnego wdrażania kreatywnych form zajęć na rzecz integracji grupy, doskonalenia kompetencji społecznych, kreatywności i samodzielności jej członków. Dodatkowym celem zajęć jest ukazanie praktycznej działalności pedagoga-wychowawcy w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Wosik-Kawala (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2013.

A. Majewska-Gałęziak (red.), Metoda warsztatowa w kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, Katowice 1998.

M. Jachimka, Grupa bawi się i pracuje, Wrocław, Oficyna Wydawnicza UNUS 1994

B. Solecka, Jak skutecznie uczyć, aby osiągnąć sukces edukacyjny? Scenariusz zajęć warsztatowych, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci mówiły?, Poznań 1992.

https://epedagogika.pl/scenariusze-zajec-12

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY:

PED2A_W01 absolwent zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym (P7U_W; P7S_WG);

NAU2A_W03 absolwent zna i rozumie rolę nauczyciela-wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów i wychowanków (P7U_W; P7SW_K);

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

NAU2A_U01 absolwent potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów (P7U_U; P7S_UW);

NAU2A_U02 absolwent potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (P7U_U ; P7S_UO);

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

NAU2A_K02 absolwent jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią (P7U_K; P7S_KO);

NAU2A_K04 absolwent jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska (P7U_K; P7S_KK);

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

- bieżąca ocena przygotowania i samodzielnego przeprowadzenia zajęć warsztatowych

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: warsztaty

Rozliczenie punktów ECTS (2 ECTS):

O,5 ECTS - obecność na zajęciach,

0,5 ECTS - aktywne uczestnictwo w warsztatach, przygotowanie do zajęć,

1 ECTS - przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie zajęć warsztatowych.

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze, osoby, które przekroczą ten limit, zostaną poproszone o przygotowanie dodatkowej pisemnej pracy zaliczeniowej na wskazany przez prowadzącego temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)