Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Streetworking jako metoda pracy resocjalizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-SMPR4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Streetworking jako metoda pracy resocjalizacyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Zakres specjalnościowy - PRiPS, 1. semestr
Zakres specjalnościowy - PRiPS, 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Misją streetworkera jest tworzenie pomostu pomiędzy osobą bezdomną i żyjącą na ulicy, a społeczeństwem, który pozwoli takiej osobie przywrócić możliwość pełnienia ról społecznych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta zarówno z tematyką pracy metodą streetworkingu skierowanego do osób bezdomnych oraz żyjących na ulicy, jak i samą problematyką bezdomności.

Pełny opis:

Metoda streetworkingu w kontekście pracy socjalnej - próba definicji. Bezdomność jako problem społeczny. Rekrutacja i selekcja kandydatów na streetworkera. Szkolenie i wdrażanie do pracy.Plan oraz dokumenty pracy streetworkera. Obszary pracy, cele, zadania oraz sporządzana dokumentacja w streetworkingu.

Potencjalne zagrożenia w pracy streetworkera. Monitoring, ewaluacja i superwizja jako konieczne narzędzia w streetworkingu. Budowanie zespołu streetworkerów. Współpraca z innymi podmiotami w pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podręcznik Streetworkera, pod red. M. Dębskiego i A. Michalskiej. Gdańsk 2012.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.

Urban B., Stanik J. M. (red.), „Resocjalizacja. Teoria i Praktyka”, Tom 1 i 2, PWN, 2007/2008.

Literatura uzupełniająca:

Bartkowicz Z., Węgliński A., „Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje”, UMCS, 2009

Moczydłowska J., Pełszyńska J., „Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie” 2005

Dokumenty i opracowania dostarczone przez prowadzącego zajęcia

Becelewska D., „Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej”, Katowice, 2005

Fengler J., „Pomaganie męczy”, GWP, 2000

Palak Z., Bartkowicz Z., (red.), „Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji”, Warszawa 2007

Deptała M. (red.), „Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyczna w szkole i w środowisku lokalnym”, Bydgoszcz 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

P6S_WG10 podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nim

zachodzących

P6S_WG23 podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

P6S_UW01 dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

P6S_UW03 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,

diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów

działalności pedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

P6_SKK 02 docenienia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w systemie blended-learning, tj. naprzemiennie - w jednym tygodniu stacjonarnie w siedzibie uczelni, w kolejnym tygodniu zdalnie - za pośrednictwem platformy MS Moodle, na której student zakłada samodzielnie konto na danym przedmiocie. Pierwsze zajęcia w danym semestrze odbywają się zawsze stacjonarnie w siedzibie uczelni.

Na ocenę końcową, podsumowującą efekty uczenia się (stacjonarnie oraz zdalnie za pośrednictwem platformy Moodle) składa się aktywność studencka podczas zajęć oraz końcowy egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański
Prowadzący grup: Artur Bogdański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)