Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-PK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: PRiPS, semestr drugi
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student potrafi korzystać z literatury przedmiotu dla pogłębiania umiejętności analizy podstawowych zagadnień omawianych podczas wykładu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów przede wszystkim z instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz nauczenie stosowania ich w praktyce, w tym z zasadami odpowiedzialności karnej, systemem i zasadami wymiaru kar i środków karnych oraz klasyfikacją i podstawowymi kategoriami przestępstw, formami popełnienia przestępstwa, winą i jej formami, a nadto środkami probacyjnymi.

Pełny opis:

Nauka prawa karnego i nauki pokrewne (1,5 godz.), Ustawa karna, jej budowa i stosowanie (1 godz.), Zasady prawa karnego (2 godz.), Ogólne pojęcie przestępstwa (1 godz.), Przedmiot i strona podmiotowa przestępstwa (1 godz.), Wina i jej formy (1 godz.), Formy popełnienia przestępstwa (1 godz.), Pojęcie i systematyka kar oraz środków karnych (2 godz.), Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie) - 1,5 godz.), Sądowy wymiar kary i środków karnych (1 godz.), Środki zabezpieczające (1 godz.), Instytucja zatarcia skazania (1 godz.).

Literatura:

A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2021;

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2020;

J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2020;

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553)

Literatura uzupełniająca:

W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t.I, Warszawa 2016

K. Burdziak, Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana: rozważania na tle polskiego Kodeksu karnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar; A.Ziółkowska, Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019

D. Woźniakowska-Fajst, Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej: studium kryminologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent wie i zna:

NAU2AR_W01 zagadnienia prawa karnego i jego miejsce w systemie prawa (P7U_W, P7S_WK)

NAU2AR_W03 podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego, cechy i właściwości poszczególnych instytucji prawa karnego (P7U_W, P7S_WK)

Umiejętności : absolwent potrafi:

NAU2 AR_U01 opisać różnice między prawem karnym a innymi gałęziami prawa (P7 U_U, P7 S_UO)

NAU2 AR_U0 3 analizować podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego, opisywać oraz podać różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi instytucjami prawa karnego (P7 U_U, P7 S_UO)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

NAU2 AR_K02 komunikowania się i współpracy w zakresie podstawowych pojęć z zakresu prawa karnego oraz prawidłowo postrzegać pozycję prawnika w społeczeństwie i dostrzegać różnice poszczególnych zawodów prawniczych (P7 U_K, P7 S_KR)

NAU2AR_K01 identyfikowania zachowań społecznie szkodliwych, o charakterze kryminogennym - zabronionych pod groźbą kary, od zachowań, które nie realizują znamion ustawowych czynu zabronionego P7 U_K, P7 S_KR)

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (aktywność, opracowania pisemne i/lub prezentacja, itp.),

b) egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, dla uzyskania oceny pozytywnej student rozwiązuje poprawnie test w 51 %

Progi procentowe zaliczenia:

a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0), (bdb);

b) 81 – 90% plus dobry (4.5), (+db);

c) 71 – 80% dobry (4.0), (db);

d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5), (+dst);

e) 51 – 60% dostateczny (3.0), (dst);

f) poniżej 50% niedostateczny (2.0), (ndst)

Nakłady pracy studenta związane z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 15; punkty ECTS: 0,5.

-niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 45; punkty ECTS: 1,5

Praca własna studenta (45 h):

- przygotowanie się do wykładów (10 h)

- przygotowanie do egzaminu (20 h)

- studiowanie literatury i analiza przypadków (15 h)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)