Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt edukacyjno-społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRK-PES1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt edukacyjno-społeczny
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania projektów edukacyjno-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej korzystania z metody projektu. Zajęcia będą możliwością analizy projektu od strony teoretycznej i praktycznej, poczynając od definicji projektu, przez jego fazy i cechy po zarządzanie i role w metodzie projektu. Służy usystematyzowaniu wiedzy uczestników i zwróceniu uwagi na miejsce projektu działaniach społecznych i edukacji oraz możliwości wykorzystania metody w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone projektom społecznym i edukacyjnym mają na celu zapoznanie studentów z metodą projektu, procesem przygotowywania projektu oraz przykładowymi modelami projektów o szeroko rozumianym charakterze społecznym i edukacyjnym. Zajęcia to również okazja do analizy różnych sytuacji społecznych pod katem realizacji projektu. Zajęcia dotyczą podstaw konstruowania projektu – od analizy diagnozy sytuacji, poprzez planowanie działań aż do procesu ewaluacji. Szczególny nacisk zostaje położony na złożone uwarunkowania funkcjonowania jednostkowego i społecznego potencjalnych adresatów projektu, ich potrzeby edukacyjne i możliwości ich zaspokojenia, ich potencjał i możliwości zaangażowania w działania, a także przewidywane przeszkody mogące wystąpić w trakcie realizacji projektu. Celem ćwiczeń jest wypracowanie kompetencji studenta w zakresie swoistego „rozumowania projektowego”, tzn. diagnozowania problemu, rozpoznania grupy docelowej, jej kompetencji i potrzeb, określenia rezultatów, umiejętności planowania etapów działania, przewidywania konsekwencji działań oraz sposobów twórczego i konstruktywnego reagowania na możliwe przeszkody.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gagne R. M., Briggs L. J., Wager W. W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Gnitecki J., (red.) Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój uczniów w kształceniu szkolnym i pozaszkolnym, Poznań 2006.

Józefowicz J., Buchner H., Metoda projektu. Podręcznik, Warszawa: Wersja robocza. Centrum nauki przez Doświadczenie, 2022.

Kruszewski K., (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1998.

Przewiew. 12 historii otwartych, opracowanie zbiorowe, Warszawa: Spółdzielnia wydawnicza Czytelnik, 2020.

Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli, 10 reportaży, M. Holender, J. Koral (red.), Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 2013.

Materiały od prowadzącej.

Literatura uzupełniająca:

Michniewicz I., Michniewicz R., Małe projekty społeczne. Praktyczny poradnik, Wyd. Dangraf, Kalisz 2010.

Bonikowska M., Grucza B., Majewski M., Małek M., Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006.

Grewiński M., Zarychta J., Planowanie i przygotowanie projektu społecznego z zastosowaniem Metodologii Struktury Logicznej, Biuletyn MCPS 1/2010 – Warszawa 2010.

Eicher J., Sztuka komunikowania się, RAVI 1995.

Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, skrypt.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent wie i zna:

PED2A_W10 ma uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach, w tym o zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (P7U_W; P7S_WK)

PED2A_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, kulturalno-oświatowej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach (P7U_W)

Umiejętności: absolwent potrafi:

PED2A_U10 wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych (P7U_U)

NAU2 AR_U0 4 analizować metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; analizować i stosować teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; analizować i stosować metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej; stosować metodykę pracy wychowawcy w placówkach socjalizacyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych; analizować i stosować podstawy metodyczne pracy wychowawcy w aresztach śledczych i zakładach karnych; określać przyczyny stresu i wypalenia zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych (P7 U_U; P7 S_UO)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

PED2A_K04 utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych (P7U_K; P7S_KR)

NAU2 AR_K02 komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne (P7 U_K: P7 S_KR)

Weryfikacja efektów kształcenia jest prowadzona poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, opracowania pisemne, aktywność, itp.),

b) końcowa praca pisemna – analiza projektu edukacyjnego lub społecznego (do uzgodnienia) zaprezentowana podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach stacjonarnych, aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie projektu edukacyjnego lub społecznego (do uzgodnienia) i zaprezentowanie go podczas zajęć. Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć nieobecności są zaliczone poprzez przygotowanie ustalonego z prowadzącą zagadnienia.

Metody nauczania:

Zajęcia mają formę warsztatową, wymagają aktywnego uczestnictwa poprzez udział w dyskusji, pracy grupowej, analizę materiału.

Nauczanie frontalne, prezentacje, dyskusja, analiza.

Bilans punktów ECTS:

30 godzin kontaktowych – 1.0 ECTS;

Samodzielna praca uwzględniająca przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach – 1.0 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kujawska
Prowadzący grup: Aleksandra Kujawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)