Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-P-PS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest: dostarczenie studentom najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki społecznej; poznanie ram działania pedagoga społecznego; rozumienie związków pedagogiki społecznej z pedagogiką opiekuńczą i pracą socjalną; rozumienie współczesnej roli i zadań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy potrzebnej do analizowania zagrożeń rozwoju i wyłączania z życia społecznego; rozumienie idei, form i problemów kształcenia ustawicznego.

Pełny opis:

Pedagogika społeczna i jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. Źródła, rodowód i prekursorzy pedagogiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem etapów rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce. Czołowi przedstawiciele pedagogiki społecznej w Polsce. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej – jej współczesne funkcje i zadania. Środowiskowy charakter pedagogiki społecznej. Problemy różnych środowisk w kontekście problemów rodziny i środowiska lokalnego. Podstawowe problemy społeczne: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, nierówności społeczne – jako wyzwania dla pedagogiki. Wymiar profilaktyczny działania pedagoga społecznego. Rola pedagogiki społecznej w budowaniu kapitału ludzkiego. Społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna, kapitał społeczny. Obszary empirycznych dociekań pedagogiki społecznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym: wybrane zagadnienia i źródła pedagogiki społecznej, red. J. Izdebska, Białystok 2003.

*Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce,

red. E. Trempała, M. Cichosz, Olecko 2000.

*Kawula S., Pedagogika społeczna: dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2006.

*Kawula S., Pedagogika społeczna w społeczeństwie ryzyka, Olsztyn 2004.

*Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna: podręcznik akademicki, T. 1, Warszawa 2006.

*Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna: podręcznik akademicki, T. 2, Warszawa 2007.

*Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemy, red. M. Z. Jędrzejko, A. Szwedzik, Tom I, Oficyna Wydawnicza von Velke & Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa-Milanówek 2018.

Literatura uzupełniająca:

*Absolwent pedagogiki dziś: perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, red. E. Kozdrowicz, A. Przecławska, Warszawa 2006.

*Cichosz M., Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005: rozwój, obszary refleksji i badań, koncepcje, Toruń 2006.

*Koncepcje pedagogiki społecznej, red. T. Frąckowiak, Poznań 1996.

*Naumiuk A., Pedagog społeczny – animator zmian w środowisku, w: „Pedagogika społeczna” 4/2012.

*Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych;

PED2A_W08 ma rozszerzoną wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami;

PED2A_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych;

PED2A_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (opracowania pisemne, aktywność, itp.),

b) egzaminy modułowe lub przedmiotowe.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Sposoby weryfikacji modułowych efektów uczenia się są określone w sylabusach przedmiotowych. Sylabus precyzuje warunki zaliczenia przedmiotu/modułu.

Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość:

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS – czytanie wskazanej literatury;

2 ECTS – prace pisemne.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS, maila służbowego w domenie chat.edu.pl; aplikacji Teams/platformy e-ChAT.

• Do informowania o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (Teams, Moodle, USOS).

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams oraz w USOS) lub/i stacjonarnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w aplikacji Teams i/lub na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie pracy pisemnej i przesłanie jej online.

Dopuszczalne są dwie nieobecności - w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tranda
Prowadzący grup: Hanna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)