Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-WPR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Zakres specjalnościowy PRiM, 1. semestr
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i pedagogice resocjalizacyjnej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Zna podstawowe teorie dotyczące zjawiska patologicznych, wychowania resocjalizacyjnego oraz metody resocjalizacji stosowanej wobec jednostek niedostosowanych społecznie.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie orientacji w zakresie charakterystyki niedostosowania społecznego, oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym wychowania i psychokorekcji nieletnich niedostosowanych społecznie. Zajęcia poświęcone będą systematycznemu opisowi zarówno wybranych zjawisk patologii społecznych jak i samego procesu resocjalizacji w aspekcie metodycznym, w tym szczegółowych zadań wychowania resocjalizującego oraz metod ich realizacji.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy dotyczącej współczesnych priorytetów stawianych przed pedagogiką resocjalizacyjną, poprzez przybliżenie studentom zarówno definicji procesu wychowania resocjalizacyjnego, jak i patologii społecznej oraz jej rodzajów, w tym szczegółowe omówienie wybranych patologi społecznych. Studenci poznają również systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym m.in. zastosowanie teorii poznawczo - behawioralnej w pracy resocjalizacyjnej, znaczenie relacji wychowawczej w pracy pedagoga resocjalizacyjnego, zasady motywowania podopiecznego, cechy skutecznego wychowawcy, w tym jego umiejętności diagnostyczne i psychokorekcyjne. Studenci poznają również znaczenie diagnozy oraz podstawowe metody oddziaływań resocjalizacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.

Urban B., Stanik J. M. (red.), „Resocjalizacja. Teoria i Praktyka”, Tom 1 i 2, PWN, 2007/2008.

Literatura uzupełniająca:

Bartkowicz Z., Węgliński A., „Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje”, UMCS, 2009

Moczydłowska J., Pełszyńska J., „Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie” 2005

Dokumenty i opracowania dostarczone przez prowadzącego zajęcia

Becelewska D., „Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej”, Katowice, 2005

Fengler J., „Pomaganie męczy”, GWP, 2000

Palak Z., Bartkowicz Z., (red.), „Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji”, Warszawa 2007

Deptała M. (red.), „Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyczna w szkole i w środowisku lokalnym”, Bydgoszcz 2004

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PED1A_W11 ma zaawansowaną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii; P6U_W, P6S_WG

NAU1AR_W01 zna i rozumie w sposób zaawansowany, podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej: definicje, pojęcia, zakresy, rys historyczny, polskie szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej – twórców i ich dzieła, współczesne koncepcje i teorie resocjalizacyjne, proces resocjalizacji w teorii i praktyce, dylematy resocjalizacyjne, nieprzystosowanie społeczne; resocjalizację-readaptację-reintegrację, działania od izolacji do środowiska otwartego, koncepcje twórczej resocjalizacji jako przykłady oddziaływań destygmatyzujących i podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej; P6U_W, P6S_WK

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED1A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami; P6U_U, P6S_UW

NAU1 AR_U01 potrafi określać dylematy socjalizacyjne oraz nieprzystosowanie społeczne; analizować koncepcje, teorie, definicje; wykorzystywać współczesne koncepcje i teorie profilaktyczne i resocjalizacyjne; projektować działania od izolacji do środowiska otwartego; prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako przykładu odziaływań destygmatyzujących; stosować podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej; P6 U_U, P6 S_UO

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED1A_K01 ma zaawansowaną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych; P6U_K, P7S_KK, P7S_KR

NAU1AR_K02 jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne; P6 U_K, P6 S_KRMETODY

WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

- analiza opracowanych konspektów i obserwację ich praktycznej

realizacji,

- końcowy egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w systemie blended-learning, tj. naprzemiennie - w jednym tygodniu stacjonarnie w siedzibie uczelni, w kolejnym tygodniu zdalnie - za pośrednictwem platformy MS Moodle, na której student zakłada samodzielnie konto na danym przedmiocie. Pierwsze zajęcia w danym semestrze odbywają się zawsze stacjonarnie w siedzibie uczelni.

Na ocenę końcową, podsumowującą efekty uczenia się (stacjonarnie oraz zdalnie za pośrednictwem platformy Moodle) składa się aktywność studencka podczas zajęć oraz końcowy egzamin ustny.

Godziny kontaktowe – 1 ECTS

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie do ćwiczeń – 2 ECTS

Przygotowanie do egzaminu – 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański, Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Artur Bogdański, Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański, Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Artur Bogdański, Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)