Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-TIK5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Zakres specjalnościowy - PRiM, 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest w szczególności praktyczna nauka obsługi programów przydatnych w pracy pedagoga.

Pełny opis:

Technologie informacyjne jako medium dydaktyczne: rola pedagoga w edukacji wspomaganej technologią informacyjną; tworzenie pomocy dydaktycznych w programie Microsoft Word; wykorzystanie programu PowerPoint w pracy ucznia i nauczyciela; StoryJumper – obsługa programu do tworzenia książeczek; tworzenie gier dydaktycznych na platformie LearningApps, wykorzystanie formularzy do tworzenia ankiet.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nowe media w edukacji, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2012.

Zbisławska D., Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej. Zbiór ćwiczeń, Gdańsk 2011.

Zimek R., PowerPoint 2007 PL. Ćwiczenia, Gliwice 05/2007

Jaronicki A., ABC MS Office 2007 PL, Gliwice 08/2008

Literatura uzupełniająca:

Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, Gdańsk 2007.

Nowakowski Z., Użytkowanie komputera, Warszawa 2007

Papert S., Burza mózgów, Warszawa 1996.

Rajca P., Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2000.

Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toruń 1997.

Siemieniecki, B., Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Toruń 2006.

Siemieniecki, B., Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Stan i zadania, Toruń 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P6S_WG 17 podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, z wykorzystaniem TIK

P6S_WG 18 podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

P6S_UW 04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z nowoczesnych technologii (ICT)

P6S_UW 08 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście rozwoju ICT

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

P6_SKK01 dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

P6_SKK 08 odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- bieżąca ocena zaangażowania w pracę na platformie e-ChAT,

- ocena wykonania poszczególnych zadań z wykorzystaniem TIK.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i wykonanie wszystkich zadań w formie elektronicznej dostępnych w kursie Technologie informacyjne w pracy ucznia i nauczyciela na platformie

e-ChAT (dostarczenie zadania w terminie późniejszym od wskazanego przez prowadzącego w trakcie zajęć powoduje obniżenie punktacji o połowę)

ocena końcowa stanowi średnią:

• z wykonania w określonym terminie wszystkich zadań w formie elektronicznej 50%

• z wypełnienia treścią kursu na platformie e-ChAT, na wskazany przez prowadzącego temat, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasobów i zadań 50%

(60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0)

Bilans punktów ECTS:

-godziny kontaktowe: 0,5 ECTS

-aktywność na zajęciach 0,5 ECTS

- wykonanie wszystkich zadań na platformie e-ChAT 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kochan, Michał Popławski
Prowadzący grup: Izabela Kochan, Michał Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)