Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody wychowania w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-MWR6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody wychowania w resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza podstawowa z zakresu: pedagogiki resocjalizacyjnej, nieprzystosowania społecznego, teorii wychowania i współczesnych koncepcji wychowawczych. Umiejętność korzystania z literatury przedmiotu.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia i posługiwania się pojęciami dot. metodyki oddziaływań wychowawczych ( indywidualnych i grupowych), diagnozowania przyczyn niedostosowania społecznego, podejmowania interwencji profilaktycznych i resocjalizujących, stosowania odpowiednich zasad, metod, technik wychowawczo-resocjalizacyjnych, a także umiejętności kreatywnego myślenia wychowawczego wobec potrzeby kształtowania planów pracy resocjalizacyjnej, opartych na twórczym wykorzystaniu zasobów wychowanków.

Pełny opis:

Struktura instytucji resocjalizacyjnych, systemy wychowawcze wspierające

i inspirujące działania resocjalizacyjne. Współczesne tendencje i kierunki w metodyce pracy wychowawczo - resocjalizacyjnej (formy i metody oddziaływań). Rodzaje oddziaływaĶ profilaktycznych. Czynniki sprzyjające oddziaływaniom wychowawczym w środowisku otwartym. Ewaluacja pracy wychowawczej jako czynnik podnoszący efektywność pracy resocjalizacyjnej.

Misja oraz etyczne aspekty pracy pedagoga resocjalizacyjnego.

Placówki resocjalizacyjne jako istotne ogniwo systemu profilaktyki, opieki i wychowania w Polsce, ich struktura organizacyjna, programy, system wychowawczy oraz rola w procesie wychowania i resocjalizacji nieletnich.

Literatura:

1. K. Konaszewski, Ł. Kwadrans, Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie uwarunkowania środowiskowe, Impuls 2018

2. D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusza Korczaka, Warszawa 2014

3. R. Borowski, D. Wysocki, Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001;

4. A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006;

5. M.Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2010.

6. S. Stasiorowski, Metody pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej

stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, Warszawa 2018, https://iws.gov.pl/wpcontent/uploads/2019/04/IWS_Stasiorowski-S._-Metody-pracy-resocjalizacyjnej-i-profilaktycznej-stosowane-przez-kurator%C3%B3w-s%C4%85dowych-wykonuj%C4%85cych-orzecz.-w-sprawach-karnych.pdf

7. E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. G. Kudlak, Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju, Difin 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Machel H., Sens i bezsens pedagogiki resocjalizacyjnej- casus polski (Studium penitencjarno-pedagogiczne), Kraków 2008;

2. Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2009;

3. Urban B., Stanik J. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna T.2, Warszawa 2007;

4. Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna, Kraków, 2014.

5. A. Barczykowska, M. Muskała (red.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej, Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, UAM Poznań 2017;

6. Z. Kosyrz, Osobowość wychowawcy, Warszawa 2000;

7. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2022

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (aktywność, opracowania pisemne i/lub prezentacja, itp.),

b) egzamin.

Wiedza: absolwent wie i zna:

NAU1AR_W01, metodykę wychowania resocjalizującego, potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki wychowania resocjalizującego w celu interpretowania problemów wychowawczych (P6U_W,P6S_WK);

NAU1AR_W02, diagnozę deficytów, diagnozę potencjałów,

diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego, diagnozę osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie oraz podstawowe pojęcia z zakresu diagnozy kryminologicznej (P6U_W, P6S_WK);

NAU1AR_W03, edukację w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej, rolę szkoły jako środowiska społeczno-wychowawczego oraz środowiska inkluzji społecznej - jej zadania i funkcje wychowawcze, rolę placówki resocjalizacyjnej oraz środowisko, w jakim one działają; rolę i zadania nauczycieli i wychowawców; rolę, zadania pedagoga resocjalizacyjnego w środowisku szkolnym; rolę, zadania, metody pracy pedagoga szkolnego; specyfikę procesu nauczania i pracy szkolnej w instytucjach, placówkach i ośrodkach o charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym (P6U_W, P6S_WK).

NAU1AR_W04, metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej; metodykę pracy wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych (P6U_W, P6S_WK);

Umiejętności: absolwent potrafi

NAU1 AR_U01, wykorzystać wiedzę w praktyce, prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako przykładu oddziaływań destygmatyzujących; stosować podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej (P6 U_U,P6 S_UO);

NAU1 AR_U02, diagnozować osoby zagrożone i nieprzystosowane społecznie;

stosować diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego (P6 U_U,P6 S_UW)

NAU1AR_U03, interpretować problemy wychowawcze we współczesnej szkole i w środowisku szkolnym, w sposób twórczy i kreatywny planować proces resocjalizacyjny P6 U_U,P6 S_UO);

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

NAU1AR_K01, rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska oraz w celu realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych (P6 U_K, P6 S_KR);

NAU1AR_K02, komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne (P6 U_K, P6 S_KR).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, dla uzyskania oceny pozytywnej student rozwiązuje poprawnie test w 51 %

Progi procentowe zaliczenia egzaminu:

a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0), (bdb);

b) 81 – 90% plus dobry (4.5), (+db);

c) 71 – 80% dobry (4.0), (db);

d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5), (+dst);

e) 51 – 60% dostateczny (3.0), (dst);

f) poniżej 50% niedostateczny (2.0), (ndst)

Zaliczenie ćwiczeń - student przygotowuje pracę pisemną obejmującą analizę przypadku i plan pracy o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym.

Nakłady pracy studenta związane z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 45; punkty ECTS: 1,5

-niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 135; punkty ECTS: 4,5

Praca własna studenta (135 h):

- przygotowanie się do zajęć 30 h

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 40 h

- studiowanie literatury 65 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład+ ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański, Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Artur Bogdański, Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)