Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-WPO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są szerokiej prezentacji zagadnień z zakresu pedagogiki opieki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów stanowiących podstawę pracy opiekuńczej.

Pełny opis:

Treści szczegółowe stanowią: miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk; zarys historii opieki nad dzieckiem; teoretycy i praktycy pedagogiki opieki (wybrani prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej) oraz ich systemy wychowania; podstawowe pojęcia opieki: zakres, kategorie, struktura.

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2009.

*Dąbrowski Z., Kulpiński L., Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2002.

*Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – Teraźniejszość - Przyszłość, red. E. Jundziłł, I. Pawłowska, Gdańsk 2008.

*Pyrzyk I. J., Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej, Włocławek 2006.

*Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, red. A. Olubiński, Toruń 2002.

Literatura uzupełniająca:

*Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, T. 1-2, Olsztyn 2000.

*Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000.

*Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, red. M. Heine, G. Gajewska, Zielona Góra 1999.

*Węgierski Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń 2006.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent:

PED1A_W01 zna w zaawansowanym stopniu terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

PED1A_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, kulturalno-oświatowej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED1A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów opiekuńczo-wychowawczych;

PED1A_U07 ma zaawansowane umiejętności obserwowania i twórczej krytyki podejmowanej działalności, przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED1A_K06 jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki;

PED1A_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (opracowania pisemne, aktywność, itp.).

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Sposoby weryfikacji modułowych efektów uczenia się są określone w sylabusach przedmiotowych. Sylabus precyzuje warunki zaliczenia przedmiotu/modułu.

Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość:

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

0,5 ECTS – 15 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS – czytanie wskazanej literatury;

1 ECTS – praca pisemna.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS, maila służbowego w domenie chat.edu.pl; aplikacji Teams/platformy e-ChAT.

• Do informowania o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (Teams, Moodle, USOS).

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams oraz w USOS) lub/i stacjonarnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w aplikacji Teams i/lub na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie pracy pisemnej i zaprezentowanie jej podczas zajęć.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność - w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tranda
Prowadzący grup: Hanna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)