Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-SW4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają wiedzy z zakresu podstawowych pojęć socjologii edukacji, społecznych i kulturowych uwarunkowań edukacji, nierówności społecznych w nauczaniu. Celem zajęć jest w szczególności: przygotowanie słuchaczy do uwzględniania aspektu socjologicznego w przebiegu procesów edukacyjnych; wpływu przeobrażeń, jakie zachodzą we współczesnym świecie na procesy edukacyjne i wychowawcze.

Pełny opis:

Socjologia edukacji w systemie nauk (zarys rozwoju, przedmiot i funkcje, podstawowe pojęcia); wpływ wybranych grup, podmiotów i kategorii społecznych na proces socjalizacji (rodzina, subkultury młodzieżowe, szkoła); zróżnicowanie społeczne a edukacja; selekcje szkolne; zmniejszanie nierówności szans edukacyjnych; współczesna młodzież w systemie edukacji.

Literatura:

Karkowska M., Socjologia edukacji, wybrane elementy.

P.MIkiewicz, Socjologia edukacji, PWN, Warszawa 2016

Woźniak R., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998.

K. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, r. 3

B. Bernstein, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, w: Język i społeczeństwo, red. Michał Głowiński, Warszawa 1980

P. Bourdieu, J-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990, s. 154-176

R. Meighan, Socjologia edukacji, UMK, Toruń 1993, s. 69-99

K. Gawlicz „Konstruowanie nieudacznika: praktyki normalizacji i wykluczania w przedszkolu”. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(10), s.

37-54

E. Nowicka, Uczniowie wietnamscy w oczach nauczycieli szkół podstawowych, (w:) E. Nowicka, S. Łodziński (red.), Kulturowe wymiary

imigracji do Polski, Warszawa 2006, s. 253-277

G. Mazurkiewicz, Kształcenie chłopców i dziewcząt, CEO, Warszawa 2005, r. 4

Efekty uczenia się:

K_W01 zna elementarną terminologię używaną w socjologii edukacji i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych

dyscyplin naukowych

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii wychowania w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł

K_K02 docenia znaczenie socjologii nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i

zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

1. aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego)

2. wykonanie terminowo wszystkich prac cząstkowych na platformie TEAMS .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)