Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie-kultura-duchowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-F1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie-kultura-duchowość
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest analiza wychowania rozumianego jako intencjonalny proces kształtowania osobowości wychowanka, który przebiega zgodnie z obowiązującym ideałem pożądanych cech człowieka dorosłego. W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się i zrozumieć relacje jakie zachodzą pomiędzy duchowością i kulturą w przestrzeni wychowania, w

szczególności w środowisku wielokulturowym i wieloreligijnym.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pedagogika zajmuje się jednym z podstawowych problemów ludzkich, jakim jest wychowanie. Poszukując odpowiedzi na pytanie, co jest istotą wychowania mamy na uwadze nie tylko wiedzę teoretyczną o tym fenomenie, zawierającą jego uzasadnienie czysto zewnętrzne, tkwiące w określonych poglądach, doktrynach, podejściach czy stanowiskach, ale i sferę praktyczną, jego codzienny wymiar, wpisujący się w dzieje i biografie jednostek ludzkich, pokoleń i społeczeństw. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na formację wychowawczą jest kultura i religia, które determinują rozumienie i przeżywanie tego, co określamy mianem duchowości. Relacje, jakie zachodzą pomiędzy duchowością i kulturą w przestrzeni wychowania, w szczególności w środowisku wielokulturowym i wieloreligijnym, są istotnym elementem formacji człowieka ku osobowej dojrzałości. Celem zajęć jest analiza tych relacji i wskazanie na ich znaczenie w procesie wychowania.

Pełny opis:

1. Człowiek jako osoba jako twórca kultury i podmiot wychowania

2. Wychowanie - perspektywa pedagogiki religii

3. Wychowanie - perspektywa pedagogiki kultury

4. Wychowanie w kulturze i kultura wychowania

5. Kultura współczesna i wychowanie człowieka

6. Kultura vs. antykultura w przestrzeni wychowania

7. Duchowość w procesie wychowania

8. Duchowość - perspektywa pedagogiki religii

9. Duchowość - perspektywa pedagogiki kultury

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brezinka, W. 2005. Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków: WAM.

2. Dudzikowa, M., Czerepaniak-Walczak, M. (red.). 2007-2010. Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T. 1–5. Gdańsk, Sopot: GWP.

3. Gajda, J. 1998. Pedagogika kultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

4. Kubinowski, D. (red.) 2006. Kultura współczesna a wychowanie człowieka. Lublin: UMCS.

5. Marek, Z. 2015. Duchowość, religia, wychowanie. "Pedagogika Społeczna". S. 9-22.

6. Milerski, B. Pedagogika kultury. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki. Red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. S. 347-362.

Literatura pomocnicza:

1. Głaz S. 2000. Doświadczenie religijne a osobowość, Kraków:

2. Jankowski, D. 2006. Pedagogika kultury. Studia i koncepcja. Kraków: Wydawnictwo "Impuls".

3. Marek Z. 2014. Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji? Kraków: WAM.

4. Marek, Z., Walulik (red.) Pedagogika religii. Słowniki społeczne. Kraków: WN Akademii Ignatianum.

5. Nowak, M. 2000. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

6. Nowak, M., Ożóg, T., Rynio, A. (red.). 2003. W trosce o integralne wychowanie. Lublin: Wydawnictwo KUL

7. Rogowski, C. 2007. Leksykon pedagogiki religii. Warszawa: Verbinum.

8. Żurakowski, B. 2003. Pedagogika kultury - wychowanie do wyboru wartości. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent

PED2A_W07 - ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

PED2A_W08 - ma rozszerzoną wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach

PED2A_W09 - zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, posiada uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

Umiejętności : absolwent

PED2A_U05 - posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, opinii i stanowisk i popierając je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym przyjętymi systemami normatywnymi

PED2A_U07 - ma pogłębione umiejętności obserwowania i twórczej krytyki podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych, ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

PED2A_U08 - potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

Kompetencje społeczne: absolwent

PED2A_K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych

PED2A_K04 - utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS: 2

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS – zaliczenie końcowe w formie pracy pisemnej

Metody nauczania: nauczanie frontalne, dyskusja, warsztat, prezentacja multimedialna.

Warunki zaliczenia i sposób oceniania:

1. Obecność na zajęciach zajęciach jest obowiązkowa. Limit nieobecności na zajęciach to dwa zajęcia. W przypadku przekroczenia limitu nieobecności student jest zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego.

2. Zajęcia są realizowane w sali i zdalnie.

3. Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4. Ocenę z zaliczenia stanowi ocena z pracy pisemnej na temat zadany przez prowadzącego zajęcia, z uwzględnieniem własnej aktywności studenta na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład+ ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)