Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne w języku obcym - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S2-T-KTA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium teologiczne w języku obcym - angielski
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy w zakresie leksyki profesjonalnej oraz udoskonalanie kompetencji umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku angielskim.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają uzyskanie kompetencji z zakresu:

posługiwania się językiem obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego, a w szczególności:

1) umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka angielskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych prac w języku angielskim,

3) umiejętność komunikowania się w języku angielskim w stopniu umożliwiającym podjęcie współpracy w zakresie projektowania i podejmowania zadań zawodowych,

4) poznania rozszerzonej terminologii teologicznej i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku angielskim.

Semestr II:

Lektura tekstów z: Alister McGrath, Christian Theology: An Introduction - omówienie, dyskusja, praca leksykalna

Prezentacje i dyskusje na tematy opracowane przez Studentów.

Wybór tematów:

Knowledge of God: Natural and Revealed

- The Idea of Revelation

- Models of Revelation

Revelation as doctrine

Revelation as presence

Revelation as experience

Revelation as history

- Natural Theology: Its Scope and Limits

Thomas Aquinas (c.1225–74) on natural theology

John Calvin (1509–64) on natural theology

The Renaissance: God’s two books

Eastern Orthodoxy on natural theology

The Barth–Brunner debate (1934)

- Approaches to Discerning God in Nature

- Human reason

- The ordering of the world

- The beauty of the world

- The Natural Sciences and Christian Theology: Models of Interaction

- Warfare: the “conflict” thesis

- Isolation: the “non-overlapping” thesis

- Enrichment: the complementarity thesis

Philosophy and Theology: Dialogue and Debate

- Philosophy and Theology: The Notion of the “Handmaid”

- Can God’s Existence Be Proved? Four Approaches

- The ontological argument of Anselm of Canterbury (c.1033–1109)

- The “Five Ways” of Thomas Aquinas (c.1225–74)

- The kalam argument

- A classic argument from design: William Paley (1743–1805)

- The Nature of Theological Language

- Does theological language refer to anything?

- Apophatic and kataphatic approaches

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alister McGrath, Christian Theology: An Introduction, Wiley-Blackwell; 6th edition (August 5, 2016)

Literatura uzupełniająca:

Wybór tekstów i artykułów stosownie do potrzeb i zainteresowań Studentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku TEOLOGIA absolwent:

- w zakresie WIEDZY:

K2_W04 - zna dogłębnie terminologię teologiczną na poziomie rozszerzonym, w tym w języku angielskim, i zna terminologię z zakresu pokrewnych dyscyplin humanistycznych

K2_W05 - dogłębnie zna i rozumie językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego oraz ma pogłębioną wiedzę o historycznej zmienności języka

- w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

K2_U08 - potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2_U11 - samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

K2_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K07 - ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym, w tym dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 2 ECTS - 30 godzin kontaktowych - ćwiczenia

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i aktywność

1 ECTS - inne prace

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena aktywności podczas zajęć (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, przygotowanie podsumowań, opracowanie fragmentów tekstu) - K2_W05, K2_U08, K2_K07

- inne zadania (prace pisemne) - K2_W04, K2_U11, K2_K01

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

40% - aktywny udział w zajęciach

40% - referat

20% - inne zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)