Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne w języku obcym - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S2-T-KTA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium teologiczne w języku obcym - angielski
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy w zakresie leksyki profesjonalnej oraz udoskonalanie kompetencji umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku angielskim na poziomie B2+.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają uzyskanie kompetencji z zakresu:

posługiwania się językiem obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego, a w szczególności:

1) umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka angielskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych prac w języku angielskim,

3) umiejętność komunikowania się w języku angielskim w stopniu umożliwiającym podjęcie współpracy w zakresie projektowania i podejmowania zadań zawodowych,

4) poznania rozszerzonej terminologii teologicznej i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku angielskim.

Semestr I:

Lektura tekstów z: Alister McGrath, Christian Theology: An Introduction

Praca z tekstami i zadaniami na podstawie: Florence R Scott, Exploring Theological English

- omówienie tekstów

- poszerzenie słownictwa

- objaśnienie terminologii

- tworzenie glosariusza

Tematy:

1. Getting Started: Preliminaries

- What is Faith?

- Defining Theology

- A working definition of theology

- The historical development of the idea of theology

- The development of theology as an academic discipline

- The Architecture of Theology

- Biblical studies

- Systematic theology

- Philosophical theology

- Historical theology

- Practical, or pastoral, theology

- Spirituality, or mystical theology

- Apologetics

- The Question of Prolegomena

- Commitment and Neutrality in Theology

- Orthodoxy and Heresy

- Historical aspects

- Theological aspects

- The Theology of the Relationship Between Christianity and Secular Culture

- Justin Martyr (c.100–c.165)

- Tertullian (c.160–c.220)

- Augustine of Hippo (354–430)

- The twentieth century: H. Richard Niebuhr (1894–1962)

The Sources of Theology

- Scripture

- The Old Testament

- The New Testament

- Other works: deutero-canonical and apocryphal writings

- The relationship between the Old and New Testaments

- The canon of Scripture: historical and theological issues

- The Word of God

- Narrative theology

- Methods of interpretation of Scripture

- Theories of the inspiration of Scripture

- Tradition:

A single-source theory of tradition

A dual-source theory of tradition

The total rejection of tradition

- Theology and worship: the importance of liturgical tradition

- Reason

- Reason and revelation: three models

- Enlightenment rationalism

- Criticisms of Enlightenment rationalism

- Religious Experience

- Experience as the basis of Christian theology

- Theology connects with human experience

- Theology as the interpreter of human experience

- God as a misinterpretation of human experience

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alister McGrath, Christian Theology: An Introduction, Wiley-Blackwell; 6th edition (2016)

Florence R Scott, Exploring Theological English, Piquant Editions 2010

Literatura uzupełniająca:

Wybór tekstów i artykułów stosownie do potrzeb i zainteresowań Studentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku TEOLOGIA absolwent:

- w zakresie WIEDZY:

K2_W04 - zna dogłębnie terminologię teologiczną na poziomie rozszerzonym, w tym w języku angielskim, i zna terminologię z zakresu pokrewnych dyscyplin humanistycznych

K2_W05 - dogłębnie zna i rozumie językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego oraz ma pogłębioną wiedzę o historycznej zmienności języka

- w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

K2_U08 - potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2_U11 - samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

K2_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K07 - ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym, w tym dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 2 ECTS - 30 godzin kontaktowych - ćwiczenia

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i aktywność

1 ECTS - inne prace

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena aktywności podczas zajęć (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, przygotowanie podsumowań, opracowanie fragmentów tekstu) - K2_W05, K2_U08, K2_K07

- inne zadania (prace pisemne) - K2_W04, K2_U11, K2_K01

KRYTERIA OCENIANIA:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

70% - aktywny udział w zajęciach

30% - zadania, prace pisemne

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest uzyskanie min. 80% z ww. zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)