Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S1-PT-JA4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć na I i II roku jest rozwijanie kompetencji językowych takich jak:

- czytanie i rozumienie tekstów prezentujących współczesną

problematykę, stanowiska, poglądy

- rozumienie dłuższych wypowiedzi ustnych

- pisanie o bardziej złożonych zagadnieniach

- formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych, nawiązywanie

i podtrzymywanie rozmowy.

Zajęcia na roku I i II służą kształceniu kompetencji

komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych z

poszerzeniem o terminologię specjalistyczną, a także podnoszeniu

stopnia wrażliwości językowej.

Istotnym celem jest również rozwijanie wiedzy studentów na temat

kultury, życia społecznego i politycznego krajów anglosaskich.

Szczegółowe umiejętności obejmują:

1) tłumaczenie tekstów z języka angielskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych opracowań w języku angielskim,

3) umiejętność komunikowania się w języku angielskim w stopniu w zakresie prostych zadań badawczych i zawodowych (teologia, pedagogika).

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Clarke, F. Eales, S. Oakes, J.J. Wilson, Speakout Upper-Intermediate, Pearson

Literatura uzupełniająca:

R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge,

A. Urban, Mów pełnymi zdaniami, Preston Publishing

M. Mann, S. Taylore-Knowles, Destination B2, Macmillan

Cheri L. Pierson, Lonna J. Dickerson, Florence R. Scott, Exploring Theological English Teacher's Guide: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/Efl

A. Treger, B. Treger, Special Education Vocabulary in Use

Strony internetowe:

One-Minute World News: https://www.bbc.com/news/av/10462520/one-minute-world-news

TED-Ed: https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku TEOLOGIA i PEDAGOGIKA absolwent:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K1_W04 zna podstawową terminologię teologiczną lub pedagogiczną (w zależności od kierunku studiów) w języku angielskim

K1_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K1_U07 potrafi posługiwać się językiem obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K1_K01 krytycznej oceny zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 4 ECTS - 30 godzin kontaktowych - ćwiczenia;

2 ECTS - praca własna; 2 ECTS - przygotowanie do testów cząstkowych i testu semestralnego

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, opracowania pisemne, aktywność, itp.),

b) egzaminy modułowe lub przedmiotowe

c) ankietę oceny zajęć, według wzorów obowiązujących w ChAT.

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

20% - obecność na zajęciach

30% - praca własna studenta w domu (zadania domowe)

30% - zaliczenie krótkich sprawdzianów pisemnych w ciągu roku

20% - test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)