Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - kurs certyfikowany B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-JAKC-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0230) Language Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - kurs certyfikowany B2
Jednostka: Jednostki Ogólnouczelniane
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce (nowożytne)

Założenia (lista przedmiotów):

Język angielski SJO-S1-PRiMp-JA4
Język angielski SJO-S1-T-JA4

Założenia (opisowo):

Rozpoczynając kurs studenci powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie min. B1.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów 3. roku ma na celu umożliwić zdanie egzaminu certyfikującego na poziomie B2 w skali CEFR. Kurs obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiednio do poziomu. Kształci też umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych i tworzenia tekstów pisemnych.

Pełny opis:

Czytanie ze zrozumieniem:

- tekst z lukami,

- test wielokrotnego wyboru.

Pisanie:

- nieformalny e-mail,

- esej,

- artykuł,

- recenzja,

- raport,

- podanie.

Słuchanie ze zrozumieniem:

- test wielokrotnego wyboru,

- uzupełnianie zdań.

Wypowiedzi ustne:

- wywiad (pytania i odpowiedzi),

- dyskusja (zgadzanie i niezgadzanie się, wyrażanie opinii),

- reagowanie,

- negocjowanie.

Literatura:

P. May, First Trainer. Six practice tests with answers, Cambridge University Press 2012

H. Chilton, Sh. Dignen, M. Fountain, F. Treloar, Exam Booster for First and First for Schools, Cambridge University Press and UCLES 2017

M. Vince, "First Certificate Language Practice", wyd. Macmillan

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku TEOLOGIA i PEDAGOGIKA absolwent:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P6S_WG 01 struktury gramatyczno-leksykalne języka obcego (angielskiego) w zakresie zgodnym z wymaganiami poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

P6S_WG 02różnice między językiem formalnym i nieformalnym oraz identyfikuje znaczenie głównych wątków w różnych komunikatach językowych

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

P6S_UW 01 zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej – odpowiednio do kierunku studiów

P6S_UW 02 porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron

P6S_UW 03 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności językowe, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

P6S_KK 01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności

P6S_KK 02 wyznaczania kierunków własnego rozwoju językowego i komunikacyjnego

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, opracowania pisemne, aktywność, itp.),

b) egzaminy modułowe lub przedmiotowe

c) ankietę oceny zajęć, według wzorów obowiązujących w ChAT.

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

50% - obecność na zajęciach

30% - praca własna studenta w domu (zadania domowe)

20% - test semestralny

UWAGA: obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nie ma możliwości zaliczenia jej w inny sposób.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)