Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ChAT-SD-PA4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisanie akademickie
Jednostka: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom różnic w sposobie konstrukcji, zakresu wykorzystania aparatu naukowego, sposobie narracji i formie językowej różnego rodzaju tekstów: naukowych, popularnonaukowych i popularyzatorskich, recenzji, haseł encyklopedycznych i słownikowych itp., oraz technik zbierania i organizowania informacji w trakcie procesu przygotowań do pisania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pisanie akademickie to kurs wprowadzający doktorantów w podstawy pisania na poziomie uniwersyteckim. Głównym celem kursu jest przygotowanie przez doktoranta tekstu naukowego przygotowanego do publikacji w czasopiśmie naukowym.

Pełny opis:

Pisanie akademickie to kurs wprowadzający doktorantów w podstawy pisania na poziomie uniwersyteckim. Doktoranci zapoznają się z podstawami formami tekstów naukowych w tym sprawozdania, recenzji, przeglądu, artykułu naukowego, eseju oraz tematami takimi jak czytanie krytyczne, struktura tekstu naukowego, planowanie tekstu, korekta, redakcja oraz wybrane zagadnienia dotyczące stylu na poziomie zaawansowanym. Głównym celem kursu jest przygotowanie przez doktoranta tekstu naukowego przygotowanego do publikacji w czasopiśmie naukowym.

Literatura:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Hartley J., Academic Writing and Publishing. A practical Handbook, Routledge 2008.

Kamień J., Podręcznik Autora, Gdańsk 2015.

Dodatkowo artykuły z czasopism naukowych wysokopunktowanych polskich i zagranicznych ustalane z grupą

Efekty uczenia się:

Charakterystyka dla poziomu 8 PRK

Doktorant zna i rozumiem w zakresie wiedzy:

KW01 główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

KW 02zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

W zakresie umiejętności potrafi

KW01 komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;

KW 02 upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

KW 03 dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

Kompetencji społeczne jest gotów do

KS01 krytyczne j oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej;

KS 02 krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej;

KS 03 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, gotowość do dyskusji

Przygotowanie tekstu naukowego i jego prezentacja na forum

Udział w dyskusji i wymianie myśli akademickiej podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)