Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia starokatolicka WT-S2-Twyz-TS2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kuery U., Kościół starokatolicki, Historia, nauka, dążenia, Warszawa 1996.

Przyborowski N., Chrzest. teologiczne zbliżenia miedzy niektórymi Kościołami w Polsce, Warszawa 2003.

Literatura pomocnicza:

Dokument z Limy 1982, Lublin 1989.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W01 zna i rozumie w pogłębiony sposób złożone zależności między głównymi subdyscyplinami teologicznymi, także w wymiarze historycznym

K2_W05 dogłębnie zna językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego oraz ma pogłębioną wiedzę o historycznej zmienności języka

K2_W06 ma pogłębiona wiedzę na temat głównych kierunków teologicznych, dogłębnie rozumie ich założenia historyczne i sposób argumentacji

K2_W07 ma rozszerzoną i teoretycznie usystematyzowana wiedzę o miejscu i znaczeniu teologii w relacji do innych nauk oraz dogłębnie rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologii

Umiejętności:

K2-U01 samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U02 samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

K2_U03 twórczo wykorzystuje wiedzę teologiczna i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentów na podstawie własnej analizy i poglądów innych autorów

Kompetencje społeczne:

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2-k07 ma znajomość światowego i krajowego dziedzictwa teologicznego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym, w tym do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, oraz aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz jego zachowania i rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

a)Metody weryfikacji efektów uczenia się:

-aktywny udział w dyskusji - W05, K01

-czynny udział w ćwiczeniach - U01, U02, K07

b)Kryteria oceniania:

-W semestrze letnim studenci otrzymują zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny ćwiczeń z teologii starokatolickiej:

1.Jeden Bóg w Trzech Osobach, Wybrane teksty: Wspólny tekst prawoslawno-starokatolicki O Trójcy Świętej, w: Urs Kuery, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Warszawa 1996, s. 558-560.

2.Natura boska i ludzka Jezusa Chrystusa, Wybrane teksty; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o Wcieleniu słowa Bożego z 28.08.1975 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 560-561; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o unii hipostatycznej z 28.08.1975 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 561-563.

3.Odwieczne pochodzenie Ducha Świętego, Wybrane teksty: Druga Konferencja Unijna w Bonn, 12-16.08.1875 roku. Przyjęte tezy, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 520; Oświadczenie Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich w sprawie Filioque z 15.12.1969 r., w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 502-503.

4.Boskie macierzyństwo i dziewictwo Matki Bożej i kontrowersje teologiczne wokół Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Maryi, Wybrane teksty: Deklaracja Utrechcka z 24.09.1889 roku, w: U. Kury, Kościół starokatolicki..., s. 486; Oświadczenie MKBS dotyczące dogmatu o Cielesnym Wniebowzięciu Maryi z 1950 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 497-498; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o MAtce Bożej z 27.08.1977 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 563-564.

5.Kościół w wymiarze ziemskim i niebieskim, Wybrane teksty: List Wiary MKBS z 15.12.1969 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 501-502;Oświadczenie MKBS o prymacie w Kościele z 18.08.1970 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 507-509; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o istocie i przymiotach Kościoła z 29.08.1977 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., 565-568; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o jedności Kościoła i Kościołów lokalnych z 24.08.1979 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 568-570; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o granicach Kościoła z 24.08.1979 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 570-571; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o autorytecie Kościoła i w Kościele z 20.09.1981 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 571-574; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o nieomylności (niezawodności) Kościoła z 20.09.1981 roku, w: u. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 574-575; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o konieczności sukcesji apostolskiej z 20.09.1981 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 577-578; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o Głowie Kościoła z 7.10.1983 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 579-580; Kościół i wspólnota kościelna. Raport Międzynarodowej Rzymskokatolicko-Starokatolickiej Komisji Dialogu (2009), w: "Studia i Dokumenty Ekumeniczne" 2011, nr 1-2 (68-69), Warszawa 2011, s. 65-99.

6.Warunki osiągnięcia zbawienia wiecznego, Wybrane teksty: Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o zbawczym dziele Chrystusa z 7.10.1983 roku, w: U. Kuery, Kosciół starokatolicki..., s. 580-582; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o działaniu Ducha Świętego w Kościele i przyswojeniu zbawienia z 7.10.1983 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 582-584.

7.Ogólna charakterystyka roli sakramentów w życiu starokatolików, Wybrane teksty; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o sakramentach lub tajemnicach Kościół z 28.08.1975 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 584-586.

8.Pochodzenie, istota i konieczność chrztu. Wybrane teksty: protokół końcowy o chrzcie przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Polskokatolickiego z 7.05.1980 roku, w: Chrzest. Teologiczne zbliżenia między niektórymi Kościołami w Polsce, Warszawa 2003, s. 133-135; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o chrzcie z 3.10.1985 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 586-587.

9.Pochodzenie i istota sakramentu bierzmowania, Wybrany tekst: Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o bierzmowaniu z 3.10.1985 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 588-589.

10.Pochodzenie i istota sakramentu Eucharystii, Wybrane teksty: Deklaracja Utrechcka z 24.09.1889 roku, w; U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 486; Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki, w: u. Kuery, Kościół starokatolicki..., 589-591; Oświadczenie Miedzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich na temat Wspólnota Eucharystyczna i Jedność Kościelna z 8.10.1992 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 520-522.

11.Pochodzenie i istota sakramentu pokuty, Wybrany tekst; Wspólny tekst prawosławno-strokatolicki o pokucie z 17.10.1987 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 592-593.

12.Pochodzenie i istota namaszczenia chorych, Wybrany tekst: Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o namaszczeniu chorych, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 592-593.

13.Pochodzenie i istota sakramentu kapłaństwa (święceń), Wybrane teksty: Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o święceniach (ordynacji) z 17.10.1987 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 593-594.

14.Pochodzenie i istota sakramentu małżeństwa, Wybrany tekst: Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o małżeństwie z 17.10.1987 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 595-596.

15.Czasy ostateczne, życie po śmierci, zmartwychwstanie umarłych i restytucja świata, Wybrany tekst: Wspólny tekst prawosławno-starokatolicki o nauce o rzeczach ostatecznych z 17.10.1987 roku, w: U. Kuery, Kościół starokatolicki..., s. 596-599.

Metody dydaktyczne:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

-ćwiczenia praktyczne oparte na pracy nad źródłowymi tekstami starokatolickimi,

-ocenianie ciągłe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:30 - 11:15, sala 103
Sławomir Markowski 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)