Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka szkolna WNS-S2-PSz-D1
Egzamin (EGZ) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 0
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

B.D. Gołębniak, Proces kształcenia, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 857-979.

Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

M. Uljens, Dydaktyka szkolna, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, GWP, Gdańsk, t. 2, s. 105-252.

*Podstawowe dla danego tematu pozycje bibliograficzne są podawane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

P7S_WG 01 absolwent zna rozumie zaawansowaną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

P7S_WG 03 absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z uporządkowaną wiedzą na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych postaw.

P7S_WG 09 absolwent zna i rozumie teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

P7S_UW 08 absolwent potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

P7S_UW 15 absolwent potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów

P7S_KK 01 absolwent jest gotów do uświadamiania poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznaczania kierunki własnego rozwoju i kształcenia

P7S_KK 08 absolwent jest gotów do odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Ocena wiedzy i umiejętności na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego pytania rekonstruujące wiedzę oraz kwestie problemowe.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy i umiejętności na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego pytania rekonstruujące wiedzę oraz kwestie problemowe. Ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć lub dodatkowej pracy zaliczeniowej.

Egzamin składa się z odpowiedzi na 2 pytania teoretyczne i 1 pytanie o charakterze problemowym. Lista możliwych pytań zostanie podana na zajęciach. Do zdania egzaminu jest wymagane uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Zakres tematów:

Dydaktyka jako teoria kształcenia, uczenia się i nauczania.

Z historii dydaktyki: stopnie formalne w nauczaniu a nauczanie problemowe.

Idee podmiotowości i dialogu w procesie kształcenia.

Proces uczenia się i nauczania: wybrane koncepcje uczenia się i nauczania w tradycji humanistycznej, behawioralnej, kognitywistycznej i konstruktywistycznej.

Planowanie dydaktyczne: cele, treści, metody, formy i środki nauczania. Od teorii do praktyki.

Przygotowanie i planowanie zajęć: podstawy opracowywania programu nauczania; treść i poziomy planowania; cechy programu nauczania; etapy opracowywania planu zajęć, rozkładu materiału i konspektów poszczególnych jednostek lekcyjnych.

Zasady i sposoby prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego w szkole.

Nauczyciel – status zawodowy: rola zawodowa nauczyciela; wymagane kwalifikacje; stopnie awansu zawodowego; planowanie rozwoju zawodowego.

Nauczyciel wobec wyzwań środowiska szkolnego: działania wychowawcze i profilaktyczne.

Uczeń w środowisku szkolnym – wyzwania wychowawcze, społeczne i kulturowe. Możliwości i ograniczenia szkoły w zakresie podejmowania działań wychowawczych.

Kształcenie szkolne jako transmisja wartości kulturowych i narodowych.

Kształcenie szkolne wobec idei edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej: edukacja międzykulturowa jako wyzwanie dydaktyczne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (wykład), metody problemowe, materiały handout, lektura i analiza tekstów (geneza kontekstualna, rekonstrukcja, synteza i komparatystyka).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Ernst-Milerska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)