Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do Nowego Testamentu WT-S1-Ts-WNT2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim studenci I roku TLs uzyskują zaliczenie ćwiczeń ze Wstępu do Nowego Testamentu na podstawie obecności na zajęciach (20%), pracy semestralnej o objętości 10 stron (40%) i sprawdzianu ustnego na ocenę (40%).

Zakres tematów:

Teksty nowestamentowe realizowane na ćwiczeniach z przedmiotu Wstęp do Nowego Testamentu:

1.Narodziny, dzieciństwo i młodość Jezusa (Mt 1,18-2,23; Łk 2,1-51).

2.Działalność i śmierć męczeńska Jana Chrzciciela (Mt 3,1-17; Mt 14,1-12; Mk 1,1-10; Mk 6,17-29; Łk 3,1-20; J 1,19-51; J 3,22-36)

3.Najważniejsze wystąpienia publiczne Jezusa Chrystusa: Kazanie na Górze (Mt 5,1-48); Kazanie na Równinie (Łk 6,17-38); Mowa Jezusa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom (Mt 23, 1-36), Mowa o zniszczeniu Jerozolimy i przyjściu Chrystusa (Mk 13,1-37); Mowa eucharystyczna (J 6,22-71); Mowa pożegnalna (J 13,31-14,31).

4.Powołanie apostołów i wyznaczenie im zadań przez Jezusa na Górze (Mt 10,1-42; Mk 3,13-19; Łk 6,12-16).

5.Wysłanie 72 uczniów (Łk 10,1-12).

6.Najważniejsze cuda Pana Jezusa

6.1.Uzdrowienia z chorób: uzdrowienie trędowatego (Mt 8,1-4; Mk 1,40-45); uzdrowienie setnika w Kafarnaum (Mt 8,5-13; Łk 7,1-10); uzdrowienie paralityka (Mt 9,1-8; Mk 2,1-12); uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok (Mt 9,20-22; Mk 5,21-34; Łk 8,40-48); uzdrowienie dwóch niewidomych (Mt 9,27-31); uzdrowienie epileptyka (Mt 17,14-21; Mk 9,14-29; łk 9,37-43); uzdrowienie niewidomego (Mk 8,22-26); uzdrowienie głuchoniemego (Mk 7,31-37); uzdrowienie chromego nad sadzawką (J 5,1-18).

6.2.Wskrzeszenia umarłych; wskrzeszenie młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17); przywrócenie do życia córki Jaira, przełożonego synagogi (Mt 9,18-19, 23-26; Mk 5,35-43; Łk 8,49-56), wskrzeszenie Łazarza z Betanii, brata Marii i Marty (J 11,1-44).

6.3.Uwolnienia ludzi opętanych przez diabła i demony: uzdrowienie dwóch opętanych w kraju Gadareńczyków (Mt 8,28-34), uzdrowienie opętanego w kraju Gergezeńczyków (Łk 8,26-39); uwolnienie Marii Magdaleny od siedmiu złych duchów (Łk 8,2); uzdrowienie opętanego chłopca (Mt 17,14-21; Mk 9,14-29; Łk 9,37-43); uwolnienie człowieka opętanego przez demona w synagodze w Kafarnaum (Mt 8,14-17; Mk 1,21-34; Łk 4,31-41).

6.4.Cuda nad żywiołami natury; uciszenie burzy na Jeziorze Galilejskim (Mt 8,23-27; Mk 4,35-41; Łk 8,22-25); pierwsze rozmnożenie chleba (Mt 14,13-21; Łk 9,12-17; j 6,1-15); drugie rozmnożenie chleba (Mt 15,32-39; Mk 8,1-9); chodzenie po Jeziorze Tyberiadzkim (Mt 14,22-32; Mk 6,45-52; J 6,16-21); przemiana wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12).

7.Ostatnia Wieczerza Jezusa z 12 apostołami (Mt 26,17-35; Mk 14,12-25; Łk 22,1-38).

8.Proces Chrystusa - przebieg i zarzuty (Mt 26,57-27,31; Mk 14,53-15,19; Łk 22,54-23,25; J 18,12-19,16).

9.Droga krzyżowa, męka, śmierć i pogrzeb Pana Jezusa (Mt 27,32-66; Mk 15,21-47; Łk 23,26-56; J 19,17-42).

10.Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Mt 28,1-15; Mk 16,1-8; Łk 24,1-12; J 20,1-18).

11.Chrystofanie Jezusa Zmartwychwstałego (Mt 28,16-20; Mk 16,9-14; Łk 24,13-43; J 20,19-21,25).

12.Wniebowstąpienie Jezusa (Mk 16,15-19; Dz 1,1-11).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:55 - 9:40, sala 106
Borys Przedpełski 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)