Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski jako obcy SJO-P-JPO2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

1. „Polski. Krok po kroku”, podręcznik dla dorosłych, poziom A1-A2, Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.

2. „Polski jest cool”, seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym

4. „Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców”, Zarych E.

3. Materiały własne lektora.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A. Umiejętności:

-swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych,

-identyfikuje informacje w tekstach różnego typu (przekazywanych drogą ustną lub pisemną),

-dokonuje analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w materiałach codziennego użytku (ustnych lub pisemnych),

-przedstawia w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje,

-dysponuje dużym zasobem słownictwa używanego w życiu codziennym oraz mniejszym dotyczącym terminologii specjalistycznej typowej dla danej dziedziny nauki,

-potrafi odnaleźć się komunikacyjnie zarówno w sytuacji nieoficjalnej, jak i oficjalnej,

-samodzielnie tworzy takie formy pisemne, jak: notatka, list, mail, SMS (dostosowuje słownictwo, formę i charakterystyczne elementy do tematyki i adresata),

-prawidłowo odmienia czasowniki, liczebniki (główne, zbiorowe i porządkowe), zaimki (osobowe, wskazujące i dzierżawcze), rzeczowniki i przymiotniki,

-potrafi wskazać i korygować własne błędy.

B. Wiedza i postawy:

-wykorzystuje wiedzę o polskiej kulturze, zdobytą na zajęciach,

-sprawnie współpracuje w grupie,

-identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia,

-ma podstawową wiedzę o fleksji języka polskiego (odmianie czasowników, przymiotników, rzeczowników i liczebników przez poszczególne kategorie gramatyczne).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Obecność.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Mówimy o przeszłości. Czasowniki w czasie przeszłym.

2. Turystyka. Czasowniki ruchu. Środki transportu.

3. Słownictwo przydatne na zakupach. Miary i wagi.

4. Zaimki osobowe.

5. Opis pogody i zjawisk przyrodniczych.

6. Życie studenta (długie formy pisemne - mail, podanie, list).

7. Różne formy spędzania wolnego czasu. Planowanie przyszłości.

8. Polska administracja.

9. Polskie tradycje i obyczaje.

10. Urządzanie mieszkania.

11. Krótkie formy pisemne (życzenia, ogłoszenie itd.).

12. Podróże.

13. Ubiór i wygląd zewnętrzny człowieka.

14. Umiejętności i wykształcenie.

15. Rozwiązywanie sytuacji problemowych.

16. Emocje i duchowość.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna.

Zadania do tekstu.

Zadania problemowe.

Karty pracy.

Dialog.

Praca z tekstem.

Metoda audiolingwalna.

Praca w grupie.

Dyskusja/debata.

Prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:20 - 19:50, sala 203
Andrzej Michalski 6/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)