Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Informacje o programie studiów

  Kod: S1-PRiM
  Nazwa: Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Pedagogika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 2013) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, wynik postępowania

kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku pedagogika
Uprawnienia zawodowe:

Wykonywanie zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; wykonywanie zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości w tym komunikacji interkulturowej; wykonywanie zawodu pedagoga środowiskowego. Absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie w straży miejskiej, policji oraz zajmujących się problematyką nieletnich; w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, jak np. pogotowia opiekuńcze, domy dziecka itd.; w ochronie zdrowia – instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania; biurach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach pomocy rodzinie, urzędach ds. uchodźców, udzielających pomocy migrantom i osobom odmiennym kulturowo, organizacjach i instytucjach zajmujących się osobami bezrobotnymi i bezdomnymi oraz pomocą postpenitencjarną.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na podyplomowe i doktoranckie

Treści nauczania:

określone zostały w programie kierunku, poziomu i profilu kształcenia spełniające wymogi Polskiej Ramy Kwalifikacji, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 poz. 64 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm). Program kształcenia jest określony w uchwale nr 21/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Wydziale Nauk Społecznych ChAT.